toeslagen

Belastinginspecteur wil toeslagenstelsel afschaffen: ‘We vragen het onmogelijke van mensen’

Nog altijd komen elk jaar 150.000 huishoudens in financiële nood omdat ze zorg, huur- of een andere toeslag moeten terugbetalen, stelt Bart Snels in dagblad Trouw. Hij is onafhankelijk inspecteur-generaal bij de Inspectie belastingen, toeslagen en douane. Het toeslagenstelsel moet volgens hem snel worden afgeschaft.

Snels zegt in Trouw: ,,We vragen het onmogelijke van mensen, en hebben alle financiële risico’s bij de burgers neergelegd. We tasten met de toeslagen de bestaanszekerheid van mensen aan.” Hij geeft aan dat er ‘elke dag weer hele hoge terugvorderingen van toeslagen’ zijn. ,,Omdat mensen niet op tijd iets hebben doorgegeven, wat ze wel hadden moeten doen: omdat er iets is veranderd in hun inkomen of de samenstelling van het huishouden.”

Toeslagenaffaire

Snels werd begin vorig jaar door het kabinet aangesteld. De Inspectie belastingen, toeslagen en douane werd opgericht na de toeslagenaffaire. Het probleem van het toeslagenstelsel is volgens hem dat van mensen wordt verwacht dat zij kunnen voorspellen of er het komende jaar iets in hun huishouden zal gaan veranderen. ,,Maar je weet toch niet of je gaat scheiden, gaat samenwonen, of dat je partner overlijdt? Je weet toch niet of één van je kinderen plots weer thuis komt wonen, gaat werken en dus een eigen inkomen heeft? Maar al die veranderingen hebben wel direct gevolgen voor het recht op toeslagen. En als je die niet op tijd doorgeeft, krijg je meteen hoge terugvorderingen.”

Bron: ad.nl

Door je nu aan te melden bij Toeslagenwekker.nl ontvang je periodiek een bericht om te controleren of je een toeslag moet aanvragen, wijzigen of juist stopzetten. Deze dienst is gratis!

Recht op huurtoeslag voor meer huurders met lage inkomens “maximum huurgrens afgeschaft”

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de huurtoeslag’ ingediend bij de Tweede Kamer. Het voorstel maakt de huurtoeslag eenvoudiger en beschikbaar voor een grotere groep huurders met een laag inkomen. Zo schaft het kabinet de maximum huurgrenzen af als voorwaarde voor de toeslag en kunnen nu ook mensen met een laag inkomen die huren in de vrije sector de toeslag aanvragen. Ook wordt de leeftijdsgrens waarop jongeren in aanmerking komen voor huurtoeslag van 23 naar 21 jaar verlaagt.

In het coalitieakkoord is de ambitie uitgesproken om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in de ingewikkelde regelingen of hoge terugvorderingen krijgen. Er is afgesproken dat deze kabinetsperiode hiervoor de eerste stappen worden gezet en om daartoe ook de huurtoeslag te hervormen en te vereenvoudigen. Deze verruiming is een tussenstap.

De leeftijd waarop een huurder recht heeft op volledige huurtoeslag gaat omlaag van 23 naar 21 jaar. Hierdoor is deze leeftijdsgrens gelijk met de leeftijdsgrens van andere regelingen, zoals het wettelijk minimumloon, en komen jongeren eerder in aanmerking voor recht op volledige huurtoeslag.

Daarnaast kiest het kabinet ervoor om de maximum huurgrenzen als voorwaarde voor het ontvangen van huurtoeslag af te schaffen. Momenteel zorgt dit alles-of-niets-criterium voor grensdiscussies waar zowel de huurder als de dienst Toeslagen last van heeft. Door deze voorwaarde te schrappen komen meer huurders met een laag inkomen, maar een te hoge huur in aanmerking voor huurtoeslag.

Om de uitvoering van de huurtoeslag te vergemakkelijken, schaft het kabinet de vergoeding voor subsidiabele servicekosten af. Hierdoor hoeven er minder gegevens uitgevraagd en gecontroleerd te worden. Ook zorgt de maatregel voor meer eenduidigheid met ander huurbeleid. Dit is begrijpelijker voor huurders en verkleint de kans op fouten in de huurtoeslagaanvraag. Daarnaast gaat de maandelijkse eigen bijdrage van de huurtoeslag met € 4 omhoog.

116.000 nieuwe ontvangers huurtoeslag

Op dit moment ontvangen ongeveer 1,5 miljoen huishoudens huurtoeslag. Door de vereenvoudiging van de huurtoeslag komen hier 116.000 nieuwe instromers, die in de huidige situatie geen recht op huurtoeslag hebben, bij. Zij gaan er gemiddeld € 172 per maand op vooruit.

Voor ruim 1 miljoen huishoudens gaat de huurtoeslag met een klein bedrag omlaag. Dit is gemiddeld zo’n € 10 per maand. Dit komt vooral door de verhoging van de eigen bijdrage met € 4, die voor alle huurtoeslagontvangers geldt, en bij een deel van de ontvangers door het afschaffen van de vergoeding voor servicekosten. Met de invoering van dit wetsvoorstel wordt het huurtoeslagbudget met ruim 150 miljoen euro verhoogd.

Bron www.regiopurmerend.nl

Meld je aan bij Toeslagenwekker en ontvang periodiek een signaal om te controleren of je Toeslagen moet aanvragen, wijzigen of juist stopzetten. De dienst van Toeslagenwekker.nl is gratis.

Toeslagen voor beginners: wanneer heb je recht op welke toeslag?

Zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag en energietoeslag. Met deze vijf toeslagen is het mogelijk om je inkomen aan te vullen. Wanneer heb je er recht op en hoe voorkom je dat je grote bedragen moet terugbetalen?

1. Zorgtoeslag

Als tegemoetkoming voor de kosten van een zorgverzekering, kun je zorgtoeslag aanvragen. Daarvoor mag je in 2023 niet meer verdienen dan 38.520 euro per jaar (met toeslagenpartner samen 48.224 euro). De zorgtoeslag is maximaal 154 euro per maand (met toeslagenpartner 265 euro). Hoe hoger je inkomsten, hoe lager de toeslag. Verdien je per jaar minder dan 25.000 euro, dan heb je recht op de volledige toeslag. Verdien je 36.000 euro, dan is de toeslag nog 30 euro per maand.

Waar moet je op letten?
De zorgtoeslag moet je zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Vooral bij een sterk wisselend inkomen is het lastig om de zorgtoeslag te bepalen. “In dat geval adviseren wij meestal om de toeslag stop te zetten en deze met terugwerkende kracht aan te vragen”, zegt Caspar de Bonth van belastingadvieskantoor René de Bonth. “Dat voorkomt terugbetalingen.”

“Ook is het een veilige optie om je inkomen hoger in te schatten zodat de toeslagen lager uitvallen”, zegt Tosca Voogd van de BelastingBespaarders. “Je krijgt dan maandelijks een iets lager bedrag, maar dat merk je niet echt en het voorkomt dat je aan het eind van het jaar heel veel moet terugbetalen.”

2. Huurtoeslag

Huurtoeslag is een bijdrage om de kosten van de huur te betalen. Om hiervoor in aanmerking te komen zijn er drie voorwaarden: de huur mag niet hoger zijn dan  808,06 euro per maand. Ben je jonger dan 23, dan mag de huur niet boven de 452,20 euro uitkomen. Het eigen vermogen mag niet hoger zijn dan 33.748 euro (met toeslagenpartner 67.496 euro). Ook de huurwoning zelf moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zo moet deze een keuken, wc en eigen toegangsdeur hebben.`

Waar moet je op letten?
Om recht te hebben op huurtoeslag mag je relatief weinig eigen vermogen hebben, waarschuwt Voogd. “Ook telt het vermogen van je inwonende kind onder de 18 mee.”

3. Kinderopvangtoeslag

Werken beide ouders en gaan de kinderen naar het kinderdagverblijf, BSO of gastouder, dan hebben de ouders recht op kinderopvangtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Op Rijksoverheid.nl staat een tabel met daarin de hoogte van de toeslag.

Bij de vergoedingen houdt de Belastingdienst rekening met een maximaal uurtarief. Voor de dagopvang is dat dit jaar 9,12 euro per uur, de BSO 7,85 euro en een gastouder 6,85 euro. Is het tarief van de opvang hoger, dan betaal je dat verschil zelf.

Waar moet je op letten?
In tegenstelling tot andere toeslagen, kun je de kinderopvangtoeslag maar tot drie maanden terugvragen. Bij fouten kunnen de gevolgen groot zijn. “Het gaat vaak om grote bedragen”, waarschuwt De Bonth. Hij hielp ooit een moeder die werkloos was geworden. Na het verlies van een baan heb je nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. “Zij bleef ook daarna haar kind naar de crèche brengen omdat hij het er zo naar zijn zin had. Aan het eind van het jaar moest ze een groot deel van de toeslag terugbetalen.”

Geef wijzigingen zo snel mogelijk door, adviseert Voogd. “Bijvoorbeeld ook als een kind overstapt van dagopvang naar BSO of naar een gastouder omdat de maximale uurtarieven verschillen.”

4. Kindgebonden budget

Bovenop de kinderbijslag is er het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot achttien jaar. De hoogte is afhankelijk van de inkomsten van de ouders, het vermogen, het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen en of de ouder alleenstaand is.

De maximale toeslag is voor ouders met toeslagenpartner 1.653 euro voor een, 3.185 voor twee en 4.717 euro voor drie kinderen per jaar. Voor alleenstaande ouders komt daar nog geld bovenop.

Ouders met een gezamenlijk vermogen hoger dan 161.329 euro (of zonder toeslagenpartner 127.582 euro) hebben géén recht op een kindgebonden budget.

Waar moet je op letten?
Kindgeboden budget hoef je meestal niet aan te vragen bij de Belastingdienst. Wanneer je kinderbijslag krijgt, schat de Belastingdienst de hoogte van het kindgebonden budget in. Maar dat gaat lang niet altijd goed, weet De Bonth. “Na een scheiding hebben ouders er soms recht op, maar krijgen ze het lang niet altijd automatisch.”

Slechts een van beide ouders krijgt het kindgebonden budget. “Bij co-ouderschap is het verstandig om af te stemmen wie dit ontvangt”, zegt Voogd. “De ouder met het laagste inkomen heeft vaak recht op het hoogste budget.”

5. Energietoeslag

Als tegemoetkoming voor de stijgende energiekosten is er ook in 2023 een energietoeslag: een bedrag van 1.300 euro voor Nederlanders met een inkomen tot 120 procent van het sociale minimum. Het bedrag wordt uitgekeerd door de gemeente. Inwoners met een bijstands-, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering krijgen het bedrag meestal automatisch overgemaakt op hun rekening. Andere inwoners moeten deze meestal aanvragen.

Bron: www.nu.nl

Door je gratis aan te melden bij Toeslagenwekker.nl, ontvang je periodiek een signaal om je toeslagen aan te passen, aan te vragen of stop te zetten. Hiermee voorkom je een toeslagenschuld.

Check je toeslagen als er iets verandert in je leven

Dienst Toeslagen start campagne om mensen te helpen bij het doorgeven van veranderingen

Meer dan de helft van de Noord-Hollanders heeft recht op toeslagen. Ontvang jij ook toeslagen om een deel van je kosten voor zorg, huur of de zorg voor je kinderen te betalen? Kijk dan regelmatig of je gegevens nog kloppen via Mijn toeslagen op toeslagen.nl. En geef veranderingen, zoals in inkomen, meteen door. Zo verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag krijgt. Om iedereen die toeslag ontvangt hierop te wijzen, start Dienst Toeslagen een campagne.

In een jaar kan veel gebeuren. Misschien ga je trouwen of krijg je een nieuwe baan. Dan is het belangrijk dat je je gegevens aanpast via Mijn toeslagen. Coert Kleijwegt, directeur Dienst Toeslagen: “Veel mensen gaan ervan uit dat Dienst Toeslagen veranderingen in het leven van mensen automatisch doorkrijgt, zoals verandering van loon. Maar dat is niet zo. Veranderingen moet je zelf doorgeven. Alleen dan wordt de hoogte van jouw toeslag aangepast op je nieuwe situatie. Geef je geen veranderingen door, dan wordt pas na afloop van het jaar duidelijk dat je situatie anders was. En dat je te veel of te weinig toeslag hebt gekregen. Kreeg je te weinig toeslag? Dan krijg je dat alsnog. Heb je te veel gekregen? Dan moet je dat terugbetalen. Daarom is het belangrijk dat je zelf regelmatig je gegevens checkt en veranderingen doorgeeft.

Vijf tips om je op weg te helpen

 1. Check welke veranderingen jij moet doorgeven.
  Misschien ga je trouwen of krijg je een kind, koop je een huis of verandert je huur, heb je thuiszorg nodig of verander je van baan en inkomen. Dat heeft allemaal invloed op je toeslag. Kijk opnl wat je nog meer door moet geven.
 2. Bereken jouw inkomen voor je toeslagen met de rekenhulp.
  Hoeveel toeslag je krijgt, hangt onder andere af van jouw inkomen. Gebruik derekenhulp om jouw inkomen voor toeslagen te berekenen.
 3. Pas je gegevens aan via Mijn toeslagen opnl.
  Hoe sneller je een verandering doorgeeft, hoe beter. Dan wordt jouw toeslag aangepast op je nieuwe situatie. Als je jouw nieuwe loon bijvoorbeeld pas twee maanden later doorgeeft, krijg je misschien twee maanden lang te veel of te weinig toeslag. Krijg je kinderopvangtoeslag? Dan kan je veranderingen ook doorgeven met de app Kinderopvangtoeslag.
 4. Krijg je meerdere toeslagen? Je hoeft je gegevens maar één keer aan te passen.
  Verandert bijvoorbeeld je inkomen? Dan hoef je jouw inkomen maar één keer te veranderen op Mijn toeslagen. Dienst Toeslagen past dan al jouw toeslagen aan op je nieuwe situatie. Heb je een toeslagpartner, bijvoorbeeld omdat je getrouwd bent of samen een koophuis hebt? Vergeet dan niet om veranderingen in het inkomen van jouw toeslagpartner ook door te geven. Twijfel je of jij een toeslagpartner hebt? Check het op toeslagen.nl.
 5. Flexibel inkomen? Controleer regelmatig of je inkomen nog klopt.
  Doe dat bijvoorbeeld elke drie maanden. Weet je nog niet goed hoeveel je gaat verdienen? Schat je inkomen dan liever iets hoger in. Hoe hoger je inkomen, hoe minder toeslag je kunt krijgen. Zo verklein je de kans dat je te veel toeslag krijgt en moet terugbetalen.

Nog geen toeslagen? Check deze tip!
Ontvang jij nog geen toeslagen en verandert er iets in je leven? Misschien heb je
recht op toeslagen. Maak een proefberekening om te zien op welke toeslagen jij mogelijk
recht hebt.

Meer weten?
Kijk op toeslagen.nl voor meer informatie over de verschillende toeslagen. Staat je vraag er niet bij of heb je hulp nodig bij het doorgeven van wijzigingen? Maak dan een afspraak bij een toeslagenservicepunt. Kijk op toeslagen.nl/hulp welke er bij jou in de buurt zijn.

Bron: www.haarlemupdates.nl

 

 

Berekening toetsingsinkomen voor kinderopvangtoeslag: hoe zit het?

Het verzamelinkomen, neergelegd in de Wet inkomstenbelasting 2001, is een algemeen aanvaard begrip om de draagkracht te bepalen. Bij de introductie van de toeslagen is bewust gekozen om
het toetsingsinkomen aan te laten sluiten bij het verzamelinkomen, zoals gedefinieerd in de inkomensbelasting.

Toetsingsinkomen

Het toetsingsinkomen bepaalt zowel het recht op een toeslag als de hoogte van een toeslag. Voor de uitvoerder, Belastingdienst/Toeslagen, is het daarmee een goed hanteerbaar begrip: bij de toekenning van een toeslag kan de uitvoerder uitgaan van een al vastgesteld (fiscaal) inkomen.

De woonsituatie is geen criterium op basis waarvan Toeslagen de kinderopvangtoeslag uitkeert. Daarom registreert Toeslagen bij het uitkeren van de kinderopvangtoeslag niet wat de
woonsituatie is. Het is daardoor niet bekend hoeveel ontvangers van kinderopvangtoeslag in een huurhuis of in een koophuis wonen.

Verzamelinkomen

Bij de vormgeving van de toeslag is gekozen om het toetsingsinkomen te laten aansluiten bij het verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is een verzameling van voordelen uit werk en woning, aanmerkelijk belang, sparen en beleggen, alsook de keerzijde: de kosten voor de totstandkoming van deze voordelen en de kosten van schulden. Denk aan de (forfaitaire) kosten van schulden in box 1, box 2 en box 3. De eigen woning is een bron van inkomen in box 1.

Eigenwoningbezit

Voordelen die verband houden met het eigenwoningbezit – onder andere forfaitair bepaald door het eigenwoningforfait – leiden tot een hoger verzamelinkomen. Dit houdt ook in dat de kosten die verband houden met de verwerving van die voordelen in beginsel aftrekbaar zijn bij het bepalen van het verzamelinkomen. Dat betekent dat het toetsingsinkomen van een gezin in een koopwoning kan afwijken van een vergelijkbaar gezin met hetzelfde inkomen in een huurwoning, waardoor het recht op kinderopvangtoeslag ook kan afwijken.

Persoonsgebonden aftrek

Daarnaast bevat het verzamelinkomen nog elementen van andere aard die de draagkracht voor de inkomstenbelasting mede bepalen, zoals de persoonsgebonden aftrek. Het resultaat van voorgaande is de basis waar de rechten (toeslagen) en plichten (belasting) van de burger op worden gebaseerd.

Ook persoonsgebonden aftrekposten komen onder bepaalde voorwaarden in mindering op het verzamelinkomen, zoals onderhoudsverplichtingen, specifieke zorgkosten en giften, van invloed kunnen zijn op zowel de te betalen belasting als op het recht op toeslagen. Een doel van aftrekposten kan dus – anders dan kostenverrekening – ook een tegemoetkoming zijn bij uitgaven die de draagkracht verlagen omdat bijvoorbeeld sprake is van noodzakelijke kosten, zoals meerkosten bij chronische ziekte en handicap.

Toeslag naar 96 procent

Het kabinet stelt belang in de toegankelijkheid van de kinderopvang, zodat alle werkende ouders zorg en arbeid kunnen combineren. Het coalitieakkoord bevat daarom de ambitie voor een
herziening van het huidige kinderopvangstelsel in 2025. Het kabinet werkt hard aan de uitwerking van het nieuwe stelsel. In de stelselherziening wordt de hoogte van de kinderopvangtoeslag onafhankelijk van het verdiende inkomen. Het toeslagpercentage wordt 96 procent voor alle werkende ouders. Het toetsingsinkomen speelt daarom geen rol meer in het herziene stelsel. Daarmee verdwijnt het eventuele verschil in toeslag dat uit de woonsituatie kan voortkomen.

Toeslagen op termijn afschaffen

Het kabinet heeft in het coalitieakkoord de ambitie uitgesproken om de toeslagen op termijn af te schaffen en in deze kabinetsperiode – naast de hervormingen op het gebied van
kinderopvangtoeslag en huurtoeslag – ook in te zetten op verbeteringen in het gehele toeslagenstelsel. In dat kader zet dit kabinet de komende periode diverse stappen om te komen
tot een verbetering van het stelsel. Dit kabinet is daarnaast van plan om de kinderopvangtoeslag af te schaffen en over te gaan naar een inkomensonafhankelijk stelsel. Dat impliceert dat voor de vergoeding van de kinderopvang de draagkracht niet langer relevant is.

Door je gratis aan te melden bij Toeslagenwekker, blijf je up-to-date rondom toelsagen.

 

Bron: www.salarisvanmorgen.nl

 

Maximaal vermogen toeslagen 2023 bekend

Voor uw recht op toeslagen in 2023 zijn uw inkomen en vermogen van belang. Als uw vermogen op 1 januari 2023 te hoog is, heeft u in het geheel geen recht op toeslagen. Check daarom of uw vermogen wel laag genoeg is en neem zonodig maatregelen. Het maximumvermogen voor de huurtoeslag  bedraagt € 33.747, € 67.494 voor toeslagpartners en € 33.747 voor medebewoners), voor de zorgtoeslag en het kindgebonden budget mag u in box 3 in totaal € 127.582 aan vermogen hebben (€ 161.329 voor toeslagpartners).

Als uw vermogen op 1 januari 2023 te hoog is, heeft u in het geheel geen recht op toeslagen. Check daarom uw vermogen en kom zo nodig in actie.

 

Bron: Fiscalert.nl

Kijk op toeslagen.nl en meld je gratis aan bij toeslagenwekker.nl

Betalingsregeling voor terugbetalen te veel ontvangen toeslagen

Vanwege de coronamaatregelen is de invordering van te veel ontvangen toeslagen sinds maart 2020 stilgelegd. Vanaf april 2022 is de invordering gefaseerd weer opgestart.

Vanaf april ging het eerst om de mensen die alleen in 2020 tot en met februari 2022 te veel toeslagen hebben ontvangen, licht de Belastingdienst toe. Vanaf deze week gaat de fiscus ook de invordering hervatten bij mensen die over de jaren 2017 tot en met februari 2022 te veel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. De fiscus heeft de mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen verruimd.

Ondersteuning

Door de pauzering van 2 jaar vanwege corona is het mogelijk dat mensen niet meer weten dat zij nog te veel ontvangen toeslagen moeten terugbetalen. Daarom ontvangen zij eerst een vooraankondigingsbrief met daarin een overzicht van de openstaande terugvorderingen. Mensen met een hoge terugvordering worden gebeld, voordat zij de vooraankondigingsbrief ontvangen. Zij worden persoonlijk geïnformeerd en krijgen ook direct ondersteuning aangeboden. 4 weken na de vooraankondigingsbrief ontvangt men een aanbod voor een betalingsregeling om het volledige bedrag in 24 maanden terug te betalen. Als mensen niet binnen de aflossingstermijn kunnen betalen, kan een persoonlijke betalingsregeling worden aangevraagd die past bij de persoonlijke situatie. Bij deze betalingsregelingen rekent de Belastingdienst geen rente. De fiscus werkt onder meer samen met gemeenten, buurtteams en toeslagenservicepunten om mensen te informeren en te helpen. Ook werkt de Belastingdienst samen met Geldfit om mensen met geldzorgen te verwijzen naar adequate ondersteuning in de buurt.

Stapsgewijs

Om iedereen zo goed mogelijk te kunnen helpen – met bijvoorbeeld de aanvraag voor een persoonlijke betalingsregeling – vindt de hervatting van de invordering gefaseerd plaats. Vanaf april heeft de Belastingdienst gefaseerd vooraankondigingsbrieven verstuurd aan mensen met terugvorderingen die zijn ontstaan in de periode 2020 tot en met februari 2022. Een groot deel van deze groep heeft sindsdien de te veel ontvangen toeslagen terugbetaald of is gestart met aflossen via de betalingsregeling. Vanaf 13 september gaat de fiscus gefaseerd vooraankondigingsbrieven versturen aan mensen met terugvorderingen die zijn ontstaan in de periode tussen 2017 tot en met februari 2022. Bij gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) blijft de invordering gepauzeerd, tenminste zolang hun zaak in behandeling is.

 

Meld je gratis aan bij Toeslagenwekker.nl

Bron: Accountancy Vanmorgen

www.accountancyvanmorgen.nl

Miljoenen aan zorgtoeslagen blijven liggen, aanvragen kan deze maand nog

Er blijven mogelijk honderden miljoenen euro’s aan zorgtoeslag liggen. Dat stelt vergelijkingssite Independer op basis van gegevens van de Belastingdienst. Tot en met 31 augustus 2022 is het mogelijk om zorgtoeslag aan te vragen over 2021, maar lang niet iedereen die daar recht op heeft, weet of doet dat.

 In 2021 werd in totaal al voor zo’n 5,3 miljard euro aan zorgtoeslagen uitgekeerd aan 4,7 miljoen mensen. Een flink bedrag, maar volgens berekeningen van Independer blijft er mogelijk zo’n 100 tot 500 miljoen euro op de plank liggen omdat het niet wordt aangevraagd. Mensen die recht hebben op een zorgtoeslag, kunnen dat tot eind deze maand doen.

De vergelijkingssite baseert zich voor de berekening op de laatste bekende gegevens uit 2018. Daaruit bleek dat een op de tien gerechtigden de zorgtoeslag liet liggen. Deze cijfers komen overeen met de huidige situatie. Bij een gemiddelde zorgtoeslag van 1.127 euro op jaarbasis in 2021 komt dat neer op zo’n 500 miljoen euro.

“Het bedrag kan lager liggen dan 500 miljoen, omdat juist mensen met een lage tegemoetkoming het niet de moeite waard vinden om zorgtoeslag aan te vragen. Maar het kan ook zijn dat mensen recht hebben op een hoog bedrag, maar niet weten dat zorgtoeslag bestaat”, aldus Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer.

Wanneer heb je recht op zorgtoeslag?

 • Vanaf achttien jaar betaal je je eigen zorgverzekering. Voor het aanvragen van een zorgtoeslag, moet je dus minimaal achttien jaar zijn en beschikken over een Nederlandse zorgverzekering.
 • Je mag niet te veel vermogen op je bankrekening hebben. In 2021 niet meer dan 118.479 euro voor een alleenstaande, 149.819 euro als je ook een toeslagpartner hebt. In 2022 ligt deze grens op 120.020 euro (alleenstaande) en 151.767 euro (met toeslagpartner).
 • Je inkomen mag niet te hoog zijn. In 2021 niet hoger dan 31.138 euro (alleenstaande) of 39.979 euro (met een toeslagpartner). In 2022 liggen deze bedragen iets hoger: 31.998 euro en 40.944 euro.

Een op de tien vraagt zorgtoeslag niet aan

De overheid heeft deze maand een campagne gelanceerd om mensen te wijzen op hun recht op zorg- en huurtoeslag. Vaak verandert er iets in de persoonlijke situatie van mensen – ze worden achttien, gaan met pensioen, gaan uit elkaar of veranderen van baan – waardoor ze geld laten liggen.

“Zo’n 10 procent vraagt geen toeslag aan. We proberen dat percentage omlaag te brengen”, zegt Nicole Reijnen, woordvoerder bij het Ministerie van Financiën. Er wordt gekeken naar de reden waarom het niet wordt aangevraagd, vertelt ze.

“Dat zijn heel uiteenlopende redenen. Mensen begrijpen de informatie niet, zijn laaggeletterd, niet op de hoogte van de mogelijkheid of ze vergeten het op tijd aan te vragen”, zegt ze. “Ook zelfstandigen vragen de toeslagen niet altijd aan. Dat heeft allerlei redenen, maar onder andere omdat ze bang zijn dat ze te veel verdienen en achteraf terug moeten betalen.”

Ook jongeren zijn een bekende groep. Dit voorjaar bleek uit onderzoek van overheidsplatform Wijzer in Geldzaken dat bijvoorbeeld jongeren geld laten liggen. Zo had 10 procent van de ondervraagde mbo-studenten geen zorgtoeslag aangevraagd.

Toeslagen zelf aanvragen

Toeslagen moet je actief aanvragen op Mijn toeslagen. Je moet ze ook weer stopzetten op het moment dat je er geen recht meer op hebt. “Vraag je huurtoeslag of zorgtoeslag van 2021 aan? Dan krijg je automatisch ook toeslag in 2022. Controleer daarom ook je gegevens voor 2022”, raadt het ministerie aan.

Verandert er iets in je persoonlijke situatie – je krijgt bijvoorbeeld een baan waar je meer verdient – dan moet je zelf controleren of je nog recht hebt op toeslag en je hiervoor afmelden. Op de site van de Belastingdienst kun je met behulp van een proefberekening zien of je recht hebt op (zorg)toeslag.

 

Door je gratis aan te melden bij Toeslagenwekker.nl, ontvang je periodiek een signaal om na te gaan of je je Toeslagen moet aapassen. Meld je nu gratis aan.

 

Bron:
Nu.nl
Independer.nl

1 op de 10 huishoudens heeft zijn toeslag uit 2021 nog niet aangevraagd.

Ongeveer 1 op de 10 huishoudens die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, heeft zijn toeslag uit 2021 nog niet aangevraagd. Daarmee laten zij geld liggen. Vaak komt dat omdat er iets veranderde in hun situatie. Ze zijn in 2021 bijvoorbeeld minder gaan werken, gescheiden of met pensioen gegaan.

Veranderde jouw inkomen vorig jaar? Ben je uit huis gegaan of 18 geworden? Check of je recht hebt op toeslagen. Je hebt tot en met 1 september 2022 om jouw huur- of zorgtoeslag over 2021 aan te vragen op Mijn toeslagen.

Huur- en zorgtoeslag zijn een bijdrage van de overheid in de huur- en zorgkosten. Er kunnen veel redenen zijn waarom je over 2021 recht hebt op toeslagen, terwijl je dat niet verwacht. Bijvoorbeeld:

 • Omdat je 18 bent geworden en niet weet dat je zorgtoeslag kan aanvragen.
 • Omdat je op jezelf bent gaan wonen.
 • Omdat je bent gescheiden of uit elkaar ging en nu in een huurhuis woont.
 • Omdat je voor het eerst AOW ontving en je inkomen hierdoor veranderde.
 • Omdat je partner overleed.

Wil je weten of je recht hebt op huur- en zorgtoeslag over vorig jaar? Je kan het zelf nagaan, je hebt nog tot en met 1 met september 2022. om dat te doen. Meld je gratis aan op Aanmelden

Belastingdienst vordert te veel ontvangen toeslagen weer terug na coronapauze.

De Belastingdienst gaat vanaf midden april opnieuw toeslagschulden innen, na de pauze die in maart 2020 werd ingelast naar aanleiding van de coronapandemie. Het gaat om meer dan een miljoen Nederlanders met een gezamenlijke schuld van ruim 1 miljard euro, meldt staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen) donderdag.

Toen de coronacrisis twee jaar geleden begon, besloot het kabinet de terugvordering van te veel ontvangen toeslagen tijdelijk stop te zetten. Op die manier moest worden voorkomen dat mensen die hun inkomen zagen verminderen door de coronapandemie niet verder in de financiële problemen kwamen.

Vanaf midden april wil De Vries die terugvordering opnieuw opstarten om de betalingsachterstanden niet te hard te laten oplopen. “Het weer moeten betalen van te veel ontvangen toeslagen kan een behoorlijke impact hebben. Daarom gaan we zorgvuldig te werk en zijn er ruime betalingsregelingen voor hen die dit nodig hebben”, zegt ze.

Omdat niet iedereen meer zal weten hoeveel vorderingen er openstaan, stuurt de fiscus een brief aan alle Nederlanders die moeten terugbetalen. De eerste groep bestaat uit 775.000 mensen die tussen 2020 en dit jaar schulden hebben opgebouwd. Later komt de rest aan de beurt.

Burgers met de hoogste schulden worden gebeld voor ze een brief ontvangen. Wie het nodig heeft, kan een persoonlijke betalingsregeling treffen. Het kabinet is ook van plan om geen rente te rekenen op de terugbetalingen, maar moet dat eerst nog aftoetsen met de Tweede Kamer.

Door je gratis aan te melden op toeslagenwekker.nl voorkom je toeslagenschulden.

Toeslagenouders vallen niet onder de regeling

De regeling geldt niet voor gedupeerden van het toeslagenschandaal die zich hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT). Voor hen blijven de invorderingen gepauzeerd tot hun zaak behandeld is.

In totaal zijn er 1,04 miljoen Nederlanders met een toeslagenschuld, die volgens de jongste meting op 17 januari gezamenlijk oploopt tot iets meer dan 1 miljard euro.

Door: nu.nl
Maart 2022